09:30 – 10:00

UROCZYSTE OTWARCIE

(przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska)

10:00 – 11:30

Sesja I:

RYNEK OBROTU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

 • Rola transparentnego rynku obrotu giełdowego w rozwoju rynku energii
 • Długofalowe skutki rozwiązań regulacyjnych mających przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego
 • Efektywność energetyczna jako indywidualna odpowiedź odbiorcy na wysokie ceny energii
 • Rozwój centralnego systemu informacji rynku energii
 • Kierunki rozwoju i oferta rynku giełdowego dla sektora OZE

11:30 – 11:45

PRZERWA

11:45 – 13:15

Sesja II:

BIEŻĄCE BARIERY DLA GENERACJI Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

 • Wpływ kryzysu energetycznego i działań osłonowych na rozwój inwestycji w sektorze OZE
 • Rola kontraktów długoterminowych na sprzedaż energii elektrycznej oraz wirtualnych umów sprzedaży w rozwoju sektora OZE
 • Dostępność projektów instalacji OZE w tym w ramach systemu aukcyjnego w perspektywie do 2027 r.
 • Rozwiązania regulacyjne i systemowe mające na celu zwiększenie możliwości integracji OZE z siecią
 • Oczekiwane kierunki zmian w ramach planu rozwoju sieci na lata 2023 – 2032
 • Aktualizacja Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. – długofalowa polityka jako czynnik determinujący rozwój technologii odnawialnych

13:15 – 13:35

PRZERWA

13:35 – 15:05

Sesja III:

AKTUALNE WYZWANIA DLA SEKTORA OFFSHORE W POLSCE

 • Wpływ czynników makroekonomicznych na model biznesowy projektów morskich farm wiatrowych
 • Harmonogram przeprowadzania aukcji w ramach drugiej fazy
 • Dostępność infrastruktury koniecznej do realizacji projektów
 • Optymalizacja wyprowadzenia mocy z instalacji offshore
 • Rola partnerstw w rozwoju projektów morskich farm wiatrowych
 • Stan i perspektywy realizacji umowy sektorowej udziału przemysłu krajowego w realizacji inwestycji energetyki wiatrowej na morzu.

15:05 - 15:35

POCZĘSTUNEK DLA UCZESTNIKÓW - LUNCH

Wśród zaproszonych Panelistów m.in.:

Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii

Eryk Kłossowski – Prezes Zarządu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Sławomir Cieślik – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

Łukasz Zagórski – Prezes Stowarzyszenie Energii Odnawialnej

Piotr Gutowski – Wiceprezes Zarządu ONDE

Piotr Ostaszewski – Prezes Zarządu Ekovoltis/e2V

Agata Staniewska-Bolesta – Dyrektor Zarządzający Orsted Polska

Albert Gryszczuk – Krajowa Izba Klastrów Energii

Marcin Wiśniewski – Dyrektor ds. Regulacji Equinor Polska

Krzysztof Księżopolski –Prezes Zarządu Instytut Badań nad Bezpieczeństwem, Energią i Klimatem – ISECS

Moderatorzy poszczególnych sesji:

Rafał Zasuń

Wojciech Jakóbik

Bartosz Derski